Obowiązek meldunkowy

0
1879
Obowiązek meldunkowy

W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie: czy jest obowiązek meldunku w Polsce i kogo dotyczy obowiązek meldunkowy?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (dalej jako: ustawa) i art. 24 tejże ustawy, obowiązek meldunkowy nadal istnieje i nie został zniesiony. Ustawodawca wskazał, że należy utrzymać obowiązek meldunkowy, mimo pierwotnych planów jego zniesienia. Jako uzasadnienie takiego stanu rzeczy wskazano, że gromadzenie danych o miejscu zamieszkania jest bardzo ważne dla skutecznej i prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań i niezbędne w celu skutecznego wypełniania obowiązków administracji wobec obywatela.

Mimo że obowiązek meldunkowy nie został zniesiony, to ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. wprowadzono pewne uproszczenia w wykonywaniu tego obowiązku. A mianowicie umożliwiono wykonywanie obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej. I tak zgodnie z literalnym brzmieniem art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy, obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy: w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Dokonując obowiązku meldunkowego należy dołączyć następujące dokumenty:
W przypadku gdy obowiązek meldunkowy jest wykonywany w formie pisemnej na urzędowym formularzu:
1) potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
2) oraz przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (takim dokumentem może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
W przypadku gdy obowiązek meldunkowy jest wykonywany w formie dokumentu elektronicznego:
1)dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, umowa ) a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe (skan) tego dokumentu
2)obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu (np. decyzja administracyjna, orzeczenie sądu) potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe (skany) tych dokumentów.

Wzory i sposób wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (zgłoszenie pobytu stałego i czasowego) został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Rozporządzenie i formularze można pobrać bezpłatnie ze strony isap.sejm.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here